redatzione sardo

Redatzione chi s'òcupat de sas notizias in limba sarda in su portale. Cultura, eventos, tzìnemas, ispetàculu e teatru sunt sos argumentos tratados.

Essit su discu musicale “Conchiattu” de su grupu Ludu

grupu ludu

Su donu artìsticu a s’òpera de su poeta aristanesu Salvatore Baldino “Ischit Giorronnada ‘e Conchiattu” est prodùidu e realizadu dae Diego Deidda e Lorenzo Lepori. 24 rastas chi unint mùsica, narratzione e recitatzione. A sa chiterra de Lorenzo Lepori e …

Leggi

Jennifer Lopez acumprit 50 annos: “su giru meu est sa festa mea”

jennifer lopez

Jennifer Lopez festat fintzas 20 annos mùsica Acumprit 50 annos ma nde dimustrat trinta. Sa Dorian Gray in chistione est Jennifer Lopez chi su 24 trìulas 2019 bàrigat su lìmite de su mesu sèculu. Sa festa sua? At a èssere …

Leggi

Firmadu nou cun-tràidu mèdicos, a pustis de 10 annos abetada

medici

Aumentu 200 èuru a su mese e retributzione mìnima pro sos mèdicos neoassuntos Est istadu in pessu chi firmadu a s’Arant su rinnovu de su cuntratu de sos mèdicos e dirigentes de su servìtziu sanitàriu natzionale, a pustis de un’ …

Leggi

Torrada a costrùere in 3D sa barra tzentrale de sa Bia Lattea

torrada

Gràtzias a sa mapa de 150 milliones de isteddos torradu a costrùere sa Bia Lattea Torrada a costrùere in 3D sa barra tzentrale de sa Bia Lattea, est a nàrrere s’istrutura de cale partint sos bratzos de sa galàssia nostra. …

Leggi

Google oferit 5 dollaros pro scansionare furriadu

riconoscimento facciale

Esperimentu de google pro megiorare tecnologias reconnoschimentu facciale Google investit in su reconnoschimentu facciale e pro afortigare su sistema, chi tzeracas fintzas a s’isbloco de sos telèfonos, inaùgurat un’esperimentu: in sos Istados Unidos oferit 5 dollaros a sos passantes chi …

Leggi

Fundos Ue, atzentradu giustu 165mln ispesos

comitato sorveglianza

Superadu target fundos Ue de 147 mln. Fasolino, oras seberadas at cumpartzidu In su 2018 sa Sardigna at segudadu e superadu s’obietivu de gastu in s’àmbitu de su Por Fesr 2014-2020, est a nàrrere su programma operativu regionale cofinanziato de …

Leggi

Risòlvidu arcanu idrògenu pèrdidu ispàtziu

spazio foto

Istùdio de Paolo Serra de s’Osservatòriu astronòmicu de Casteddu in s’idrògenu in s’ispàtziu Risòlvidu s’arcanu de s’idrògenu pèrdidu in s’ispàtziu interistellare a inghìriu a sa galàssia Ngc 1316, a belle 60 milliones de annos lughe de sa Terra, in sa …

Leggi

Oras Soprintendenza archeològica sarda

museo cagliari

Sit in Sardigna Natzione cun mascaras de Gigantes de Mont’e Prama Ant bestidu sas mascaras de sos Gigantes de Mont’e Prama e si sunt ischierados dae in antis su museu archeològicu de Casteddu. Cun una recherta meda crara: cungiare s’atuale …

Leggi