Alexa Unica Radio
grupu ludu

Essit su discu musicale “Conchiattu” de su grupu Ludu

Su donu artìsticu a s’òpera de su poeta aristanesu Salvatore Baldino “Ischit Giorronnada ‘e Conchiattu” est prodùidu e realizadu dae Diego Deidda e Lorenzo Lepori.

24 rastas chi unint mùsica, narratzione e recitatzione. A sa chiterra de Lorenzo Lepori e a sa boghe de Diego Deidda s’agiunghent importantes collaboratziones, in primis Antonello Salis a sa fisarmonica, mùsicu sardu nòdidu in su panorama jazz internatzionale. Ant partetzipadu annotamala Sabrina Coa (sax), Giorgia Capovivo (trombone), Alberto Coa (bateria), Massimo Cadeddu (bassu), Simone Pistis (scacciapensieri e armònica) e Federico “Ciaccio” Casu (abbolotos). Sas registratziones, su mixaggio e su mastering de su discu sunt istados curados dae Lorenzo Lepori, sas illustratziones sunt de Maria Luisa Apo impreadu e sas foto de Roberto Murgioni e Roberto Anedda.

Sa cara musicale de su discu est cantu deprus sfaccettato nche fatzat a arreare de sos duos autores de Ludu, chi giai in sas pretzedentes esperièntzias issoro (Lamas a fògia de oltremare) aiant ammustradu piessigna passione e riellu a sa mescolanza tra ghèneros e istiles. Gasi comente in unu concept album, sos petzos sighint su singulare contadu de sa die de Conchiattu, acumpangende su pessonàgiu nostru tra ambientes lìricos e sognanti, incontros animaleschi e divinos, finas lu giùghere a situatziones de turbamentu e patimentu, ma fintzas de sublimatzione. Est una narratzione inusuale, chi bidet compenetrarsi in manera paritària paràula, sonu, gestu e abbolotu, oferende a s’ascurtadore (comente a in unu polìticu de su de XIV sèculos) sos cuadros sonoros de custa die interminàbile.

Su donu de su grupu Ludu a su poeta aristanesu Salvatore Baldino rapresentat un’ importante ocasione pro acurtziare sos giòvanos a su patrimoniu culturale sardu. Su cantante Diego Deidda e su chitarrista Lorenzo Lepori, in su 2017 ant detzìdidu de printzipiare unu percursu artìsticu chi bidet interessadas sa cumpositzione musicale e su limbàgiu teatrale. Unu de sos obietivos de Ludu est cuddu de emancipare sa limba sarda de sos cuntestos folclorìsticos suos e l’artziare a veìculu autònomu de ideas, in gradu de si mesurare cun sas solutziones musicales e teatrales de s’època nostra.

Salvatore Baldino (1889-1964) era originàriu de Bosa e at bìvidu e at operadu comente a oculista a Aristanis. Amaiat sos autores de sa literadura internatzionale e custu est testimoniadu dae sas tradutziones in logudoresa cuntentas a s’internu de sa sua “Lyrica Sarda Noa”. Disinvoltu in s’usu de su cara a lìberu – una raridade in sa Sardigna de sos annos Chimbanta -, sas suas lìricas meda s’ispissu non respetaiant ne ischemas nen formas mètricas traditzionales. Si puru sa produtzione sua siat istada in manera detzisa limitada, non faghet a discuidare su fatu chi issu esseret un’autore sardu cun un’ograda in gradu de barigare sas làcanas de s’ìsula.

“Ischit Giorronnada ‘e Conchiattu” (sa die de Conchiattu) est s’istòria de un’a beru mìseru cumpàngiu de esistèntzia, abbandonadu dae Deus in sa landa deserta de su Sinis. Conchiattu est un’òmine de sos tratos primitivos sa cale istòria est contada liricamente cun purezza, ingenuidade e freschezza. Sa limba sarda, sìnchera e fluente, permitet a Baldino de dare chintu a un’òmine chi istat a metade caminu tra su mundadu animale e sa divinidade. S’imbentu de custu pessonàgiu, sas suas sembianze e sas atitudines suas grottesche, su raportu suo gai ravvicinato cun sos èsseres prus ùmiles de su creadu e cun custu chi b’est deprus sacru, torrant custa òpera ùnica in su gènere suo in s’intreu panorama literàriu sardu.

A introduire s’òpera de Baldino e sa rilettura in crae musicale e teatrale de su grupu Ludu, est su giornalista Tore Cubeddu chi incuriosisce s’ascurtadore cun una prefatzione a su discu disponìbile a s’internu de su booklet: “Ludu, Diego e Lorenzo, in custu discu donant format musicale a unu cantzonieri contemporaneu chi firmat in ischit lìnia de subra tempus unu mitu: subra Sinis. Una terra chi, in pagu tretu, contat totu s’istòria de ischit Sardigna, s’orìgine de sos sardos in sas paristòrias e subra disisperu de subra fallimentu in susu solas chi morit ananti de subra mare“. S’ascurtadore est gai ghiadu in s’iscurtu de unu discu chi, comente a primu importante mèritu, tenet siguramente cuddu de rèndere a sos aristanesos, a sos bosani e a totus sos sardos un’autore balentiosu, originale e portaboghe de un’immaginàriu culturale autènticu.

In sos credits de su discu cumparent numerosos ringratziamentos, in piessignu sas persones chi nd’ant sustentadu sa produtzione pro mèdiu de su crowdfunding, puru diversos assòtzios e amministratziones cumonales de sa provìntzia de Aristanis e non solu, chi ant dadu vàrios e importantes contribuidos.

Sunt medas e sorprendenti sas curiosidades chi imbòligant su chintu de su poeta-oculista: no ùrtima sa frecuentatzione sua cun Antonio Gramsci. Su fundadore de su Partidu Comunista Italianu est istadu prus furriadas istràngia in domo sua a Aristanis. Su matessi Baldino at intentadu prus furriadas e invano de li deretare s’ischina. “Conchiattu” at a abèrrere annotamala su fèstival Artes et Sonos, eventu istòricu dedicadu a sa mùsica originale: s’apuntamentu est pro chenàbura 30 austu a sas 21 a Arruinas in sa Piazza Noa. Infines, cùngiat sa tournée de presentada de su discu “Conchiattu” su cuntzertu teatrale in sa corte de sa Domo Sanna in bia Is Grazias a Solarussa, in programma pro sas primas dies de cabudanni in s’àmbitu de su Cabudanni Solarussese. Su discu “Conchiattu” de su grupu Ludu est in bèndida online in su sitiadu www.ludu.it.

About redatzione sardo

Redatzione chi s'òcupat de sas notizias in limba sarda in su portale. Cultura, eventos, tzìnemas, ispetàculu e teatru sunt sos argumentos tratados.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.