redatzione sardo

Redatzione chi s'òcupat de sas notizias in limba sarda in su portale. Cultura, eventos, tzìnemas, ispetàculu e teatru sunt sos argumentos tratados.

Istiu, primu calu de sas aparauladuras in 5 annos

Ferragosto

Assoturismo-Cst, prevìdidas 2 milliones de presèntzias in mancu. Calu de sas aparauladuras istiales. Sa prima borta de 5 annos sas previsiones turìsticas pro s’istiu in Itàlia tenent su sinnu prus pagu. Tra làmpadas e austu sunt at abetadu 205 milliones …

Leggi

Màchina semper prus green, +47,9% in su 2017

Auto ibride

Àrtziant sas immatriculatziones de veturas elètricas e ìbridas semper prus green In su 2018 in Sardigna creschet su parcu circolante de màchina green:+47,9% respetu a su 2017. Tra veturas ìbridas e elètricas s’arribbat a cuota 2.818 mesos e s’ìsula si …

Leggi

Mapa de sas proibitziones subra marinas de sa Sardigna

stintino spiaggia

De nord a sud ordinàntzias pro amparare su mare e sas marinas de sa Sardigna Non plàstica, non sigaretas, no atzessu lìberu in zonas tuteladas. Cales sunt sas proibitziones de sas marinas de sa Sardigna? Nudda passigiadas o capriole in …

Leggi

Pressing subra Senadu pro lege insularità

conferenza stampa

Comitadu Sardigna, proposta lege insularità firma in cummissione de un’annu De ultres un’annu sa proposta de lege de initziativa pobulare pro s’insertada de su printzìpiu de insularità in Costitutzione est firma in cummissione Afares costitutzionales de su Senadu. Gai s’imbeniente …

Leggi

A Pula protocollu anti plàstica in sa tzitade

pula protocollo

Patu “birde” fintzas cun cummertziantes e operadores turìsticos unitici contra s’impreu de sa plàstica Totu de acòrdiu contra sa plàstica: de sa Comuna de Pula a sa Tzitade metropolitana, colende pro parròchia, resort, ambientalisti, mundadu de s’isport. No est un’ …

Leggi

Pitzocos in barca pro essire de passadu difìtzile

affido

Regata de sos pitzocos in afidu de su Dipartimentu de giustìtzia cun unu passadu difìtzile Su mare pro imparare a crèschere in sa rota de sa legalidade. E pro achirire cumpetèntzias chi ant a pòdere serbire pro agatare traballu. Sos …

Leggi

Òperas de Banksy in mustra in su Ghetu de Casteddu

casteddu ghetu

A su Ghetu trinta serigrafie de su street artist Bansky Su sinnu cuntemporàneu, provocatorio, dissonante, pro pònnere in lughe paradossos e contradditziones de su tempus nostru. Pro mèdiu de unu messàgiu immediatu e un’ ironia meda british. Torrant a Casteddu …

Leggi