redatzione sardo

Redatzione chi s'òcupat de sas notizias in limba sarda in su portale. Cultura, eventos, tzìnemas, ispetàculu e teatru sunt sos argumentos tratados.

Oras Soprintendenza archeològica sarda

museo cagliari

Sit in Sardigna Natzione cun mascaras de Gigantes de Mont’e Prama Ant bestidu sas mascaras de sos Gigantes de Mont’e Prama e si sunt ischierados dae in antis su museu archeològicu de Casteddu. Cun una recherta meda crara: cungiare s’atuale …

Leggi

Bimbo sarva a Bidda de Putzu testùine ferta in mare

festa in mare

In su sud Sardigna, tartatuga “Caretta caretta” sucùrrida dae Corpus forestale Una testùine “Caretta Caretta”, ferta dae un’amu e intrappolata in unu groviglio de plàstica, est istada sarvada dae unu pipiu in una marina a Bidda de Putzu, in sa …

Leggi

Metanu: Solinas, nodu tzentrale est tarifat

solinas

Mesa in Regione cun sos sindacados subra energia e metallurgia pro su metanu “Su nodu tzentrale est sa tarifa de su metanu: depet èssere comente a sa chi si paga in su restu de su Paisu e non faghet a …

Leggi

Bìsita oncològica, apuntamentu in su 2020

bisita

Casteddu, prus in presse bìsita mèdica de sos privados isbussende 1.000 èuros Sa proa genètica oncològica post interventu chirùrgicu? A austu, ma non intre deghe dies, bensì bìsita mèdica in su 2020. Est capitadu a Casteddu: su malàidu at mutidu …

Leggi

Pinna nobilis comente a souvenir, blocadu

blocadu

Frantzesu dirìgidu a Tolone in nave cun mesches amparada pinna nobilis in màchina Unu turista frantzesu est istadu blocadu a Portu Turre mentras s’imbarcaiat in sa nave Mega Andrea in partèntzia pro Tolone, batinde cun sese un’esemplare de Pinna nobilis, …

Leggi

Sas nues de Marte naschent de su fumu de sas meteore

marte paesaggio

Mecanismu simuladu a su computer podet isvelare su clima de su passadu gràtzias a su fumu de sas meteore Fumu de meteore: mi’ s’ingrediente segretu chi diat pòdere celarsi dae segus sa formatzione de sas nues prètzisas a tzùcaru filadu …

Leggi