Alexa Unica Radio
manna manna

Wikipedia sa prus manna entziclopedia de su mundu

Connoscamus sa prus manna entziclopedia lìbera de su mundu chi si tzèrriat Wikipedia

S’entziclopedia lìbera prus famada de su web Wikipedia nascheit 16 annos a oe. Fiat su 15 de ghennàrgiu de su 2001. In printzìpiu fiat a disponimentu petzi in inglesu. In su 2015 si contaiant prus de 280 editziones ativas in ateretantas limbas. Chie si siat podet collaborare a s’ismanniamentu de su glossàriu de sa prataforma.

Cada argumentu est averguadu e iscumproadu dae totu sos utentes chi leant parte a su traballu. In su tempus s’est cunfirmada un’aina de importu pro retzire cussìgios, inditos e informatziones.

Wikipedia est un’ entziclopedia online a cuntènnidu lìberu, collaborativa, multilìngue e gratuita, naschida in su 2001, sustentada e acasagiada dae sa Wikimedia Foundation, un’ organizatzione no a fine de lucru istadunidensu.

Afilada dae Jimmy Wales e Larry Sanger su 15 ghennàrgiu 2001, in comintzu in s’editzione in limba inglesa, in sos meses imbenientes at agiuntu editziones in numerosas unas àteras limbas. Sanger nd’at sugeridu su nùmene, una paràula matzedònia naschida dae s’unione de sa raighina wiki a su sufissu pedia (de entziclopedia).

Etimologicamente, Wikipedia signìficat “cultura lestra”, de su tèrmine hawaianu wiki (lestru), cun s’annanta de su sufissu -pedia (de su gregu antigu παιδεία, paideia, formatzione). Cun prus de 45 milliones de boghes in ultres 280 limbas, est s’entziclopedia prus manna mai iscrita, est tra sos deghe sitiados web prus bisitados a su mundu e costituit sa majore e prus consultada òpera de riferimentu generalista subra Internèt.

About redatzione sardo

Redatzione chi s'òcupat de sas notizias in limba sarda in su portale. Cultura, eventos, tzìnemas, ispetàculu e teatru sunt sos argumentos tratados.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.