Home / Archivio Tag

Archivio Tag

Bìsita oncològica, apuntamentu in su 2020

Casteddu, prus in presse bìsita mèdica de sos privados isbussende 1.000 èuros Sa proa genètica oncològica post interventu chirùrgicu? A austu, ma non intre deghe dies, bensì bìsita mèdica in su 2020. Est capitadu a Casteddu: su malàidu at mutidu …

Leggi

Prontu su minet robot-medusa chi nadat, carrat e fossat

Ùtile in meighina e in su compudu ambientale si trata de su nou robot-medusa Tenet sas dimensiones de pagos millìmetros, su nou minet robot-medusa soffice ispiradu a sas larve de medusa: cumandadu sena filos pro mèdiu de unu campu magnèticu …

Leggi

S’arrestu cardìacu ochit 60.000 italianos s’annu

Oto propostas pro gherrare s’arrestu cardìacu. Aschieri (Anmco), Piacenza sa tzitade prus cardioprotetta Ogni die, in Europa, 1000 persones a sa die morint pro s’arrestu cardìacu, 400.000 in un’annu, de cale 60.000 in Itàlia. “Est su killer nùmero un’in su …

Leggi

Ogni chida buffausu 5 grammos plàstica, una carta de crentia

Chircat australiana commissionata de su Wwf dimustrat chi pappausu plàstica biende in sa chida. Fintzas s’òmine ‘papat’ sa plàstica. Si nd’ingeriscono finas 2000 pitios frammentos pro chida, chi currispondent a belle 5 grammos, s’ecuivalente in pesu de una carta de …

Leggi