Home / redatzione sardo (pagina 2)

redatzione sardo

redatzione sardo
Redatzione chi s'òcupat de sas notizias in limba sarda in su portale. Cultura, eventos, tzìnemas, ispetàculu e teatru sunt sos argumentos tratados.

Oras Soprintendenza archeològica sarda

Sit in Sardigna Natzione cun mascaras de Gigantes de Mont’e Prama Ant bestidu sas mascaras de sos Gigantes de Mont’e Prama e si sunt ischierados dae in antis su museu archeològicu de Casteddu. Cun una recherta meda crara: cungiare s’atuale …

Leggi

Bimbo sarva a Bidda de Putzu testùine ferta in mare

In su sud Sardigna, tartatuga “Caretta caretta” sucùrrida dae Corpus forestale Una testùine “Caretta Caretta”, ferta dae un’amu e intrappolata in unu groviglio de plàstica, est istada sarvada dae unu pipiu in una marina a Bidda de Putzu, in sa …

Leggi

Metanu: Solinas, nodu tzentrale est tarifat

Mesa in Regione cun sos sindacados subra energia e metallurgia pro su metanu “Su nodu tzentrale est sa tarifa de su metanu: depet èssere comente a sa chi si paga in su restu de su Paisu e non faghet a …

Leggi

Bìsita oncològica, apuntamentu in su 2020

Casteddu, prus in presse bìsita mèdica de sos privados isbussende 1.000 èuros Sa proa genètica oncològica post interventu chirùrgicu? A austu, ma non intre deghe dies, bensì bìsita mèdica in su 2020. Est capitadu a Casteddu: su malàidu at mutidu …

Leggi

Pinna nobilis comente a souvenir, blocadu

Frantzesu dirìgidu a Tolone in nave cun mesches amparada pinna nobilis in màchina Unu turista frantzesu est istadu blocadu a Portu Turre mentras s’imbarcaiat in sa nave Mega Andrea in partèntzia pro Tolone, batinde cun sese un’esemplare de Pinna nobilis, …

Leggi

Sas nues de Marte naschent de su fumu de sas meteore

Mecanismu simuladu a su computer podet isvelare su clima de su passadu gràtzias a su fumu de sas meteore Fumu de meteore: mi’ s’ingrediente segretu chi diat pòdere celarsi dae segus sa formatzione de sas nues prètzisas a tzùcaru filadu …

Leggi