Archivio Tag

No impreat su e-registru, maistru suspèndidu

Scuola

Casu a Casteddu, duritos subra privatesas in s’usu de su e-registru. Difida Cobas a istitutu A bias, mescamente in sos primos tempos, su registru eletrònicu est istadu ogetu de cuntestatzione a banda de sos insegnantes. Cun crìticas abertas, at mòidu …

Leggi