Archivio Tag

S’apicultura, maltempo ponet in ghenugru produtzione mele

api confagricoltura

Pedidu interventu istraordinàriu pro s’apicultura. Pèrderes ultres 70% a su Tzentru italia. Annus Horribilis pro s’apicultura in Itàlia, a càusa de sas cunditziones meteorològicas in manera piessigna cuntràrias de custa prima ala de s’annu, cun pèrdere de produtzione de medas …

Leggi