Archivio Tag

Curiosidade. Pro ite si papat s’angione a Pasqua?

agnello al ristotrante le strutture

Custa traditzione affonda sas raighinas in unu tempus meda a largu. S’angione, cunsideradu in sensu religiosu, rapresentat Gesùs Nointames, andende galu prus in dae segus, s’arribbat (scandagliando sa genesi de custa traditzione) finu a s’ebraismo. In piessignu, a sa Pasqua …

Leggi