Alexa Unica Radio
Hotel Setar

Federalberghi, flop turismu in Sardigna

Turismu in Sardigna 750mila presèntzias in mancu respetu a su 2018, pesant cuddu cuadu e torrada a cumintzare Nord Àfrica

S’istajone turìstica in Sardigna arriscat de èssere unu flop. De un’ iscumbata de Federalberghi illustrada custu manzanu de su presidente Paolo Manca istupat chi in su 2019 su nùmeru de vacanzieri est in calu de su 5%: belle 750mila in mancu respetu a su coladu annu. Est possìbile fintzas giai fàghere unu primu bilantzu de su turismu in Sardigna de sas aparauladuras pro su mese de làmpadas in pessu chi coladu: su sentiment est negativu pro su 56% de sos prepostos a sos traballos, solu su 23,3% retenet chi sas aparauladuras siant in lìnia cun su coladu annu. Nointames totu no ant a èssere sos dipendentes de su cumpartu a pagare sas cunsighèntzias: sa 83,5% de sos intervistados cunfirma s’orgànicu de su 2018.

Pesant in su trend negativu sos trasportos, siat bia mare chi in aèreu, s’abusivismo de sas domos vacàntzia e sa ripresa de sos flussos turìsticos in Nord Àfrica, su difìtzile raportu tra pùblicu e privadu e sas polìticas de governance de su setore no a s’artària de sa destinatzione Sardigna.

Segundu s’iscumbata realizada dae s’ufìtziu istùdiet de Federalberghi, in su mese de abrile de ocannu si contaiant giai 31.676 allògios a disponimentu subra Airbnb. De custos, solu settemila belle dotados de còdighe Iun (Identificativo unìvocu numèricu) chi pro lege depet èssere espostu in ogni trastu de tzita e de cummertzializatzione on line de sa pròpia istrutura. A nadale de su 2018 custos allògios fiant 30.094, 25.110 in su matessi mese de su 2017 e 12.896 in su 2016: una crèschida vertiginoso chi bidet Terranoa a su primu locu cun 2.379 annùntzios, sighida dae S’Alighera cun 1.998 e Casteddu tzitade cun 1.770.

Sommerso a banda, “so istados sottovaluti sa ripartenza meda forte de su Nord Àfrica e de sa Turchia, b’at una cuncurrèntzia pazzesca – ispiegat Paolo Manca – Fintzas s’Ispagna tenet sos matessi problemas nostros determinados dae sos mercados chi si torrant a abèrrere”. Si duncas, pro custos motivos, su calu est fisiològicu, “diamus àere dèpidu traballare deprus – incalza su presidente de Federalberghi – pro mantènnere artu s’appeal de sa Sardigna”.

About redatzione sardo

Redatzione chi s'òcupat de sas notizias in limba sarda in su portale. Cultura, eventos, tzìnemas, ispetàculu e teatru sunt sos argumentos tratados.

Controlla anche

domus antigas pula 2023

Domus antigas a Pula apre le sue case campidanesi

Get Widget Domus Antigas, Pula apre le sue case campidanesi ai visitatori. Nel borgo turistico …

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *