Alexa Unica Radio
Mater Olbia

Mater Terranoa, abertura baddu intro istiu

Sopralluogo cummissione Sanidade a Terranoa, “atretzaduras de arta calidade”

“S’auspicio est chi intro s’istiu fatzat a dare su bia a su Mater Terranoa”. Sas cunditziones nche so segundu su presidente de sa cummissione Sanidade, Domenico Gallus, chi oe paris a sos unos àteros membros de s’arresonent at fatu unu sopralluogo in s’ispidale finantziadu dae Fundatzione Gemellos, Qatàr Foundation Endowment e Regione Sardigna.

“De su puntu de bista de sas istruturas semus belle prontos – at ispiegadu – cantu a sas atretzaduras sunt totus de calidade a beru arta”. Sa situatzione depet èssere in manera ladina megiorada respetu a unu pretzedente sopralluogo de s’assessore a sa Sanidade Mario Nieddu chi aiat definidu su presidio “unu cantiere”. “Sunt meda satisfatu a sighidu de su sopralluogo chi cunfirma sas chi fiant sas notizias in possessu meu – osservat su cussigeri regionale de su pd, Giuseppe Meloni – su Mater Terranoa, in fines, no est prus unu cantiere ma una realidade, e est a beru prontu a abèrrere. Unu traballu, fintzas polìticu, longu e faticoso, incumentzadu, pro cantu mi riguardat, in su maju 2014”. Como mancat solu s’ùrtimu bia lìbera de sa Regione, “chi at a dèpere cuntzèdere s’acreditamentu pro totus sos 202 postos letu prevìdidos a regìmene, e gai unu bisu duradu 30 annos at a pòdere in fines avverarsi”, concruit.

Ant espressadu satisfatzione fintzas sos duos cussigeris M5s Roberto Los Gioi e Carla Cuccu. “Cun geniare apamus pòdidu cumproare chi b’ant professionalità mèdicas sardas chi ant a torrare a traballare in s’Ìsula. Sa cummissione Sanidade at pòdidu tocare cun manu su primore mèdicu chi rapresentat custu ispidale, e si sunt postas in manera cuncreta sas bases pro s’acreditamentu definitivu de totus sos locos letu prevìdidos dae sa cunventzione”. Fintzas sa segretària de s’arresonent, Carla Cuccu, at ammìtidu de àere pòdidu constatare “su livellu de primore de su Mater Terranoa, si pro cantu riguardat s’istrumentatzione chi sa logìstica, su paesàgiu meravigiosu e s’estètica contribuint a giovare laddove est prevìdida sa cura de carchi patologia importante”. Peristantu, at concruidu, “est istadu pedidu chi totu su personale chi at imbiadu su currìculum bèngiat arratzadu e chi bèngiat dadu risaltu a sas professionalità residentes in Sardigna”.

About redatzione sardo

Redatzione chi s'òcupat de sas notizias in limba sarda in su portale. Cultura, eventos, tzìnemas, ispetàculu e teatru sunt sos argumentos tratados.

Controlla anche

ESMO Women for Oncology, i risultati del sondaggio

I risultati del sondaggio Esmo Women for Oncology: il tasso delle pubblicazioni delle donne è …

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *