Alexa Unica Radio
casa vacanza

Domos vacàntzias, setore in crèschida in s’ìsula

Aparauladuras in aumentu in Sardigna pro sas domos vacàntzia, mercadu italianu de 9 mld

Non solu albergos. Segundu Homeaway, operadore ispetzializadu in s’oferta de domos vacàntzia in afitu, su setore in Sardigna est in espansione a beru forte. Sa crèschida de sas aparauladuras in su 2018 in Sardigna respeto a s’annu pretzedente est istadu de su 31%. Sa mapa? Prus 40% in sa provìntzia de Nùgoro, +34% in su sud Sardigna, +29% in sa provìntzia de Tàtari, +26% in sa provìntzia de Aristanis, +25% in sa provìntzia de Casteddu.

Segundu sos datos frunidos dae Extra, assòtziu ispetzializadu in domos in afitu, b&b e affittacamere, a oru de sa presentada a banda de Homeaway de una noa prataforma pro su setore, su mercadu de sas segundas domos at prodùidu in su sud Sardigna in s’ùrtimu annu unu faturadu de belle 85 milliones de èuros. Una manna fita de incassos est arribbada de istiu, ma non solu. Su territòriu est su chi ala de Costa Reos e arribbat finas a Carluforti. Sa crèschida respeto a su matessi perìodu pretzedente est istada de belle su 23%. Trend favorèvole fintzas pro s’imbeniente istiu.

“Non b’ant a àere sas crèschidas de sa colada istajone – ispiegat Maurizio Batellos, presidente de Extra – ma sas aparauladuras nche narant giai chi s’istiu at a èssere positiva. Solu a Casteddu tenet in custu setore 1800 oportunidade de ospitalidade. B’at meda riellu pro sa Sardigna”. Inoghe s’insertat s’interventu in s’ìsula de Homeaway: a Casteddu est sa prima tapa sarda de unu giru natzionale. Prevìdidu a curtzu fintzas unu àteru coladòrgiu in su nord Sardigna.

“Su setore – at ispiegadu Gualberto Scaletta, country manager de Homeaway – at tentu un’impatu econòmicu in Itàlia in su 2017 de 9 milliardos de èuros. No est beru chi chi sèberat custa solutzione tenet unu budget reduidu. Mancari rispàrmiat in s’allògiu pro sa possibilidade de cumpartzire sa domo, ma est meda #ischitetu. Su biagiadore bolet in manera simple bìvere unu àteru tipu de esperièntzia e gastat meda cando andat in giru. Su budget est gastadu pro su tres un’in s’allògiu e pro sos tres duos in su territòriu”. Dados cuncretos. Pro Homeaway su potentziale balàngiu lordo mensile est de 5000 èuru a Torre de sos Isteddos-Maracalagonis, 3900 a Santa Margherita de Pula-Chia, 3600 a Crabonaxa, 3000 a Santu Antiogu-Carluforti, 2600 a Teulada e 2100 a Casteddu.

About redatzione sardo

Redatzione chi s'òcupat de sas notizias in limba sarda in su portale. Cultura, eventos, tzìnemas, ispetàculu e teatru sunt sos argumentos tratados.

Controlla anche

hotel capo orso delphina

Sardegna tra le mete per i viaggi di nozze e anniversari

La Sardegna tra le mete internazionali più esclusive per i viaggi di nozze e anniversari. …

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *