Alexa Unica Radio
tiziano ferron

Tiziano Ferro torrat su 31 maju cun unu nou petzu

Est primu sìngulu de Tiziano Ferro de su 2016, antìtzipat album in bessida a santandria

Arribbat, de su 31 maju, Bona (Mala) Bènnidas, su primu sìngulu estratu de su nou album de Tiziano Ferro, Agradèssidu Miràculos, abetadu su 22 santandria 2019 subra eticheta Virgin Records (Universal Music Itàlia). Su petzu est su primu inèditu de Tiziano Ferro de su 2016 e ultres a streaming, download e ràdiu, at a èssere disponìbile fintzas in vinile 45 giros numeradu.

“Bona (Mala) Bènnidas giai a su primu iscurtu s’est ammustrada comente a sa cantzone de abertura de custu percursu – contat Tiziano Ferro -. Est una cantzone de segadura, dinàmica, chi faeddat de amore cun sfumature de tzinismu e umorismu nieddu. Est solu un’assàgio de su chi at a èssere unu discu chi marca su cumintzu de una noa època pro mene. Un’album friscu, onestu, enèrgicu, fìgiu de su bisòngiu de mi cunsignare a esperièntzias noas”. Sa boghe e sa melodia de Ferru si fundent cun s’inconfondibile istile de Timbaland, chi l’at prodùidu. Su petzu rapresentat s’unione tra s’iscritura de Ferru e su beat de su producer americanu, sena làcanas geogràficas ne de gènere.

Una cantzone chi faeddat a su benidore, sena ismentigare su passadu. Sunt paràulas de una cantzone chi s’artista de Latina giùdicat unu nou cumintzu, comente a at pretzisadu in unu àteru post de carchi die faghet: «Pro mene rapresentat sa rinàschida. Est una cantzone chi faeddat a su benidore, sena cungiare sas ghennas a custa chi est istadu. Est solu un’assàgio de su chi at a èssere unu discu chi marca su cumintzu de una noa època pro mene. Un’album friscu, onestu, enèrgicu, fìgiu de su bisòngiu de mi cunsignare a esperièntzias noas». “Bona (mala) bènnidas” est giai disponìbile in preorder subra totu sas printzipales prataformas digitales.

About redatzione sardo

Redatzione chi s'òcupat de sas notizias in limba sarda in su portale. Cultura, eventos, tzìnemas, ispetàculu e teatru sunt sos argumentos tratados.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.