Alexa Unica Radio
morti sul lavoro

Intzidentes traballu 2019, 78 casos e 3 mortos

Sindacados, trincos influint subra seguridade. Denuntzias in aumentu pro sos intzidentes traballu

In Sardigna creschent sas denuntzias pro fèrta in su locu de traballu. Lu narant sos sindacados Cgil, Cisl e Uil a sa vigìlia de sa die de sa 1 maju cunfrontende sos datos de su primu bimestre 2018 cun cussos de ocannu. In sos primos duos meses de su 2019 si sunt registrados 78 casos, chimbe in prus de su matessi perìodu de s’annu passadu. In generale su setore prus a arriscu restat cussu agrìculu, ma a su segundu postu b’at su cumpartu fàbricos. “L’isblocat cantieri no agiudat seguru su mundu de su traballu – narat Erika Collu, Fillea Cgil, esaminende sa situatzione cun unu focus in s’edilìtzia – s’est detzìdidu de segare at risòrgidu pro preventzione, formatzione e seguridade. Ma tzeracas fintzas majore trasparèntzia in s’agiudicatzione de sos apaltos: su sistema de su màssimu ribassu est unu problema”.

Pro su 2019 giai tres rughes in su locu de traballu, totus in su Cagliaritano: un’a Samassi a freàrgiu, duos a Sestu tra martzu e abrile. “Apamus incumentzadu a beru male – denuntzia Marco Foddai, Feneal Uil – siamus gherrende contra sos trincos chi ponent a arriscu sa seguridade. E apamus lutadu pro agiornare su tariffario pro sos traballadores, ma non apamus tentu niunu cumprou. Annotamala est pighende pee s’abitùdine de impreare in sos cantieri ediles cuntratos chi non sunt de su setore”. In Sardigna, si puru in controtendenza cun sos datos natzionales, su 2018 at registradu prus pagu fèrtas respeto a sos dòighi meses pretzedentes, ma bi sunt istados 13 mortos. SOS casos in s’ìsula sunt istados 7.388 contra sos 7.957 de s’annu pretzedente. Ma carchi provìntzia sunt cun su sinnu prus: Nùgoro (2.259 contra 2.199) e Aristanis (2.187 contra 2083).

“Sa tragèdia de sos nùmeros non benit in manera bastante pigada in cunsideru – ispiegat Giòvanas Maca, Filca Cisl – Vero, sos casos in su cunfrontu tra 2018 e 2017 sunt in mèngua. Ma restant a beru medas a beru. Sa giustu est cuddu de arribbare a cuota zero: in unos àteros Paisos si sunt faghende mannos passos a in antis”. Pròpiu cun s’obietivu de cuntrastare su dramma de sas mortes biancas, su sindacadu de sos fàbricos sardu est giughende dae in antis una campagna de sensibilizzazione a totu campu, apo cumprèndidu sos locos de traballu.

About redatzione sardo

Redatzione chi s'òcupat de sas notizias in limba sarda in su portale. Cultura, eventos, tzìnemas, ispetàculu e teatru sunt sos argumentos tratados.

Controlla anche

smart working 640x342 1

Windtre, il nuovo accordo sullo smart working

Get Widget Windtre, l’azienda guidata da Jeffrey Hedberg, sigla un innovativo accordo con i sindacati …

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *