Alexa Unica Radio
sardo cibo

Est sardu su mègius bendidore de Folletto de Itàlia

1960 aspirapòlvere piatzadas in un’annu, unu talentu de sa bèndida incredìbile cudda de Alberto chi pro pagu at isfioradu su rècord assolutu de Folletto bèndidos in un’annu

Si mutit Alberto Lasia, est naschidu in su 1995 e arribbat de su minore paesino de Àldara, in provìntzia de Tàtari, su mègius bendidore de aspirapòlvere Folletto de Itàlia de su 2018. Custu resurtadu no lu diat àere segudadu nemmancu si in un’annu sos suos compaesani, 791 ànimas in totu, aerent comporadu duas aspirapòlvere cadaunu. Alberto difatis nd’at bèndidu bene 1.960.

Unu talentu de sa bèndida incredìbile cudda de Alberto chi pro pagu at isfioradu su rècord assolutu de Folletto bèndidos in un’annu: su primadu, detentu dae Davide Simeoni, est de 2.065. Alberto est arribbadu a sa bèndida de aspirapòlvere a pustis de àere lassadu sos istùdios a 19 annos pro si dedicare a s’azienda de famìlia, chi s’òcupat de petza.

«Apo imparadu sa faina, ma non fia satisfatu – contat su giòvanu a sa Corriera de su Sero -. Una die fia colende su tosaerba in su giardinu nostru, cando est coladu unu bendidore de Duendu pro ammustrare s’ùrtimu mollu a mama mea e at pedidu si fia interessadu a bìdere comente a funtzionaiat sa faina e dae cue est cumintzadu totu: in antis su cursu, posca in su trìulas de su 2015 apo bèndidu 53 aparitzos, su segundu 121 e apo subidu bintu unu biàgiu a Kos cun s’amorada mea. Giai in su 2016 apo bèndidu 700 aparitzos classifichende·mi a su 34esimo postu, e posca subidu a su segundu locu in su 2017 pro arribbare a sa punta s’annu a pustis de semper pedinde cussìgios a sos prus espertos e chirchende de intuire ite teniant in prus de mene. Posca apo cumprèndidu chi funtzionat unu pagu comente a unu minestrone: cun prus ingredientes, chessit mègius».

About redatzione sardo

Redatzione chi s'òcupat de sas notizias in limba sarda in su portale. Cultura, eventos, tzìnemas, ispetàculu e teatru sunt sos argumentos tratados.

Controlla anche

studio geb8c513a3 1920

Programma in Sardo: puntata del 5 marzo 2023

Get Widget Riascolta la puntata del 5 marzo 2023. Il programma in lingua sarda che …

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *