Alexa Unica Radio
tradizione

Su costumu poéticu de su campidanu de mesu

Connosci sa cultura e sa língua, chentza circai de cumprendi su sinnificau de su tempus nostu  pruscatotu in su campidanu de mesu

S’Assessorau a sa Cultura at inghitzau custu camminu asuba de su stúdiu de sa cantada in su Campidanu de Mesu, po médiu de unu finantziamentu chi po su 2005 e po su 2006 at tentu de sa RAS cun su progetu “ Stúdiu de sa cantada in sa Províntzia de su Campidanu de Mesu” “Studio della poesia estemporanea nella Provincia del Medio Campidano” cunformas a s’art. 13 de sa Lei Regionali 15 de Meseladàmini 1997, n.26 “ Prumotzioni e avaloramentu de sa cultura e de sa língua de sa Sardigna”

In cali língua chistionat? Speru chi ddu lasseis chistionai in sardu … t’arracumandu … de lassai chi is pipius cosa tua suciint totu su sardismu chi bolint”

No est pentzàbbili amministrai su territóriu cosa nosta, chentza de ndi apretziai e ndi connosci sa cultura e sa língua, chentza circai de cumprendi su sinnificau de su tempus nostu  pruscatotu po su chi pertocat su sinnificau de s’identidadi culturali e linguística.

Est stétiu unu trabballu poderosu, afrontau cun su spíritu de chini, po primu, si aventuràt in unu territóriu disconnósciu. Est stétiu unu camminu arricu de sorpresas, chi a s’acabbu s’at postu a innantis de unu iscusórgiu de grandu balori chi in custus tres annus, de trabballu de amministratzioni de sa províntzia apenas nàscia, donat valori a s’Istitutzioni e a su territóriu chi si presentat che comunidadi difinida cun artivesa in sa cultura, in sa língua e in su costumu.

Eus scobertu su mitu chi est sa stória sacra de unu pópulu e si seu torraus a scoberri pópulu.

In sa letura de custu camminu, cun i documentus, is testimóngius e is personàgius cosa sua, eus scobertu chi seus fillus de unu costumu centenàriu, antigu meda e, in su matessi tempus, sémpiri biatzu meda.

Est stétiu diaderus interessanti, lassendu a parti is fasis ténnicas de circa e stúdiu scientíficu, chi andant de sa furriadura a su manixu de su scritu, fintzas a su ddu torrai a trabballai cun incuru, intrai in su coru de sa chistioni po médiu de sa connoscéntzia dereta de is cantadoris chi s’ant allirgau cun s’arti e s’abbilesa cosa insoru.

Issus de una parti s’ant proietau in unu tempus antigu e giai sacru, e de s’àtera s’ant  spantau po sa modernidadi e atualidadi cosa insoru: in s’interis de sa fasi de spartzinadura e prumotzioni de sa cultura costumada, difatis nci funt stétius is atóbius cun prus o mancu 1200 pipius de sa Províntzia, chi abbitant is scolas elementaris, de mesania e is scolas mannas de su territóriu e chi ant tentu grandu profetu de custa esperiéntzia, de seguru noba e interessanti.

Cust’òpera chi arragollit is arresurtaus de sa circa e de su stúdiu tenit unu valori mannu po su territóriu provintziali, ca arrapresentat s’acabbu de unu camminu chi est stétiu fatu imparis a is 28 comunus chi formant sa Províntzia e imparis a is citadinus cosa nosta, chi si funt postus a dispositzioni po sa cumpridura de sa circa, po is interbistas, po s’arrecuperu de su materiali documentàriu e po is testimóngius deretus, chi arrapresentant sa parti de prus importu de custu trabballu.

About redatzione sardo

Redatzione chi s'òcupat de sas notizias in limba sarda in su portale. Cultura, eventos, tzìnemas, ispetàculu e teatru sunt sos argumentos tratados.

Controlla anche

Unica Radio

500 anni di processioni della Settimana santa a Iglesias

Get Widget Quattro processioni principali, il clou con il Descenso Le processioni con la Confraternita …

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *